ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Onze offerten, verkopen en leveringen worden gedaan aan onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn aanzien als gekend en aangenomen door de koper of door de persoon die ons opdracht geeft om werken uit te voeren: dewelke hierna genoemd wordt als “klant”.

 

OFFERTEN- EN BESTELBONNEN:

1. Onze prijzen zijn steeds nettoprijzen, exclusief belastingen.

2. Het reinigen van de geplaatste ramen; beglazing, en het eventueel kuisen van leefruimten, traphal of lift is ten laste van de klant.

3. Daar de leveringstermijn door daden van derden en gevallen van overmacht of toeval kunnen beïnvloed zijn, wordt deze niet beschouwd als een uitdrukkelijke verbintenis.

      Laattijdige levering en/of plaatsing, kan geen aanleiding geven tot weigering noch tot eender welke schadevergoeding.

4. Onvoorziene meerwerken voortspruitend uit een constructiefout die zou opduiken bij de montage of de juiste opmeting wordt verrekend, in daguren plus de eventuele materialen.

 

NIEUWBOUWWERKEN:

5. De opmetingen gebeuren pas na plaatsing van de dorpels.

6. De klant draagt de volle verantwoordelijkheid voor afmetingen medegedeeld door hemzelf, en/of aannemer en/of derden.

7. De klant zal een aansluiting 220V ter beschikking stellen.

 

RENOVATIEWERKEN:

8. De klant zal de te renoveren elementen vrij maken en zorgen voor voldoende werkruimte, alsook de in de omgeving zijnde licht beschadigbare voorwerpen goed afdekken of verwijderen.

9. Eventuele beschadiging aan materialen of voorwerpen alsook aan het plak- of schilderwerk vallen nooit ten onzen laste.

10. Indien wij tabletten of dorpels moeten herplaatsen en/of uitnemen, gebeurt dit op risico van de klant.

 

ANNULATIE VAN EEN BESTELLING:

11. Bij annulatie van een bestelling wordt een administratieve schadevergoeding aangerekend van €125, te verhogen met de waarde van eventueel op maat bestelde materialen (bvb. beglazing) alsook de waarde van de reeds uitgevoerde werken en de taksen.

 

WAARBORGEN:

12. Onze verantwoordelijkheid inzake waarborg is uiterst beperkt tot het herstellen of vervangen van de materialen, waarvan het slecht funktioneren het gevolg is van een door ons erkende materiaal-, fabrikatie- of plaatsingsfout.

13. Alle eventuele fabrieksgaranties worden gewoon doorgegeven.

      Fabrieksgaranties bv. 10 jaar op glas en 5 jaar op rolluiken en zonwering staan alleen op de goederen, de waarborg op werkuren dekt alleen het eerste jaar na de levering - plaatsing.

 

BETALINGEN:

14. Alle rekeningen dienen uiterlijk binnen de 30 dagen betaald te worden, netto, op de zetel van ons bedrijf, bij middel van overschrijving,  cheque of wissel, alle kosten ten laste van de koper. Het niet betalen van een wissel op zijn vervaldag heeft tot gevolg dat elk nog verschuldigd saldo en alle nog niet vervallen wissels onmiddellijk opeisbaar zijn.

15. In geval van niet betaling van een rekening binnen de acht dagen na het sturen van een aanmaning per aangetekende zending, zal de hoofdsom der rekening, rechtens verhoogd worden met 15% en de interesten tegen de overeengekomen rentevoet van 13% zullen verschuldigd zijn vanaf de vervaldag van de rekening, zonder dat hiervoor een aanmaning nodig zij.

16. De geleverde en/of geplaatste goederen blijven integraal onze eigendom zolang ze niet volledig betaald zijn.

      In geval van vertraging van betaling, behouden wij ons het recht voor de werken stil te leggen en/of eventueel de reeds geplaatste elementen terug te nemen.

      De koper geeft ons hiertoe formeel en onvoorwaardelijk vrijheid van handelen.

17. De klant mag niets van zijn betaling inhouden als waarborgsom.

 

ALGEMEENHEDEN:

18. Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden gedaan binnen de vijf dagen na ontvangst van de faktuur. Mondelinge of telefonische klachten komen niet in aanmerking.

19. Mondelinge of niet door de zaakvoerder ondertekende verbintenissen, gedaan door onze afgevaardigden zijn nooit geldig.

20. Eventuele betwistingen kunnen enkel en alleen beslecht worden door de rechtbanken van Leuven, hetgeen de klant aanvaardt.

  1. Wij aanvaarden geen andersluidende algemene woorwaarden bedongen op brieven of andere bescheiden van onze klanten.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Emanuel bvba

Sliksteenvest 3

3300 Tienen

Tel. +32 (16) 78 13 50

Fax. +32 (16) 78 13 59

Mail: info@emanuel.be